Milieu Cleaning Services B.V.
Veenstraat 10d
9502 EZ Stadskanaal

T: 0599 - 65 33 37
F: 0599 - 65 04 46
E: info@mcscleaning.nl

Klik hier voor een kaart

Milieubeleid

01-02-2022

 

MCS BV wil negatieve effecten van haar bedrijfsprocessen op het milieu voorkomen. Een adequaat milieubeleid is daarom noodzakelijk. Het milieubeleid van MCS BV luidt als volgt:

 

  • Het beheersen van milieuaspecten in alle processen binnen MCS BV moet een integraal onderdeel vormen van procesbeschrijvingen en werkinstructies uit het managementsysteem.
  • Er dient te worden gestreefd naar het voortdurend verbeteren van milieuprestaties van de MCS BV. De beoordeling hiervan vindt plaats aan de hand van resultaten van audits, metingen en onderzoeken.
  • In de onderneming dient op een milieuvriendelijke wijze gewerkt te worden. De in de milieuwetten aangegeven regels geven hiervoor het kader aan, waarbinnen moet worden gewerkt.
  • Wanneer de stand der techniek het mogelijk maakt om binnen de bedrijfsprocessen van MCS BV gebruik te maken van minder milieu belastende grond- en hulpstoffen, zal hiervan gebruik worden gemaakt. Voorwaarde hierbij is dat dit geen nadelige invloed heeft op het proces of het eindproduct. Tevens moet het toepassen van vervangende grond- en hulpstoffen bedrijfseconomisch haalbaar zijn.

 

Uitgangspunten voor het formuleren van milieudoelstellingen zijn:

  • Het leveren van producten en diensten die tot stand zijn gekomen conform geldende wet- en regelgeving.
  • Het streven naar voortdurende verbetering van de wijze waarop de te leveren producten en diensten tot stand komen in relatie tot de milieubelasting. Dit wordt uitgevoerd door enerzijds de milieurisico’s zoveel mogelijk te beheersen en anderzijds nieuwe ontwikkelingen te initiëren.